facebook
Od początku swojego istnienia Bydgoszcz była silnie związana z wodą. Blisko 1000 letnia koegzystencja z rzeką wyżłobiła w mentalności Bydgoszczan przywiązanie do prac związanych z żeglugą. Już z 1038 roku pochodzą pierwsze zachowane pozostałości po porcie nad Brdą świadczące o wadze jaką przywiązywali pierwsi mieszkańcy naszego grodu do transportu rzecznego. Jedną z ważniejszych dat w historii naszego miasta jest rok 1346 kiedy to Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny dla Bydgoszczy. Z dokumentu tego dowiadujemy się również o  ważnym wątku, który w przyszłości znacznie zaważył na historii miasta  dokument ten dawał prawo prowadzenia handlu spławnego mieszkańcom miasta. 
Od XV do XVII wieku Bydgoszcz przeżywała lata prosperity.   
W tym okresie miasto było jednym z najważniejszych na mapie Rzeczypospolitej, zarówno jeśli chodzi o wielkość jak i znaczenie gospodarcze. W tych wiekach wielokrotnie potwierdzano prawa mieszczan bydgoskich do prowadzenia handlu spławnego na Wiśle.      
W Bydgoszczy w XV wieku powstał jeden z nielicznych wtedy cechów szyperskich. Statut bractwa szyprów potwierdzony został 1487 roku. Mieszczanie bydgoscy prowadzili ożywiony handel zbożem, piwem oraz ceramiką z wieloma miastami Rzeczypospolitej, szczególnie ważny był jednak kontakt z naszym "Oknem na Świat" - Gdańskiem. 
Po pożogach związanych z "Potopem Szwedzkim" Bydgoszcz w wyniku zniszczeń i ubytku ludności straciła na znaczeniu. Ten stan trwał przez przeszło 100 lat kiedy to Bydgoszcz wraz z otaczającymi terenami stała się własnością króla pruskiego. Prusacy dostrzegając olbrzymie możliwości miasta zainwestowali w budowę połączenia między Odrą a Wisłą. Połączeniem tym po dziś dzień jest Kanał Bydgoski wybudowany w latach 1773  1774. Jego budowa spowodowała silny rozwój Bydgoszczy, która w XIX wieku przekształca się w silny ośrodek przemysłowo  handlowy. 

 W XIX wieku w mieście rozwinęły się prężne  przedsiębiorstwa handlowe jak również stocznie budujące jednostki pływające nie tylko na potrzeby "Żeglugi Bydgoskiej", prowadzone były również prace melioracyjne i remontowe na Noteci, Brdzie i Kanale Bydgoskim. Bydgoszcz ponownie przekształcać zaczęła się w port śródlądowy, powstały nowe spichrze nad Brdą, port w Kapuściskach. Od 1856 roku w Bydgoszczy zaczęły pojawiać się pierwsze statki napędzane parą, a wraz z nimi pierwsi spedytorzy tacy jak Julius Rosenthal czy Friedrich Wilhelm Bumke, którego przedsiębiorstwo stało się podwaliną do powstania Bromberger Schleppschiffahrt Actien Gaeselschaft. Bardzo ważne miejsce w dziejach transportu rzecznego w Bydgoszczy zajęła budowa nowej nitki Kanału Bydgoskiego z lat 1908-1915.

 Dzięki pobudowanym śluzom możliwe staje się śluzowanie znacznie większych jednostek, a co za tym idzie handel stał się znacznie wydajniejszy. Po odzyskaniu niepodległości i powrocie Bydgoszczy do macierzy handel rzeczny na krótko stracił na znaczeniu       co spowodowane było olbrzymimi stratami w taborze rzecznym oraz wojną celną z Niemcami. W tym czasie niemieckie przedsiębiorstwo w znacznym stopniu zostaje zrepolonizowane czego efektem była zmiana nazwy na Lloyd Bydgoski, który przejmuje schedę po wcześniejszych przewoźnikach.

W czasie Międzywojnia Lloyd Bydgoski szybko stał się ważnym ogniwem w systemie transportu rzecznego kraju. W latach II wojny Światowej ponownie przemianowano przedsiębiorstwo na  Bromberger Schleppschiffahrt Actien Gaeselschaft. Spółka ta przewoziła ładunki przede wszystkim na potrzeby ludności cywilnej. 
Po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie taboru rzecznego będącego własnością spółki. Wkrótce po tym w 1951 roku nastąpiło upaństwowienie również taboru rzecznego będącego do tej pory we własności prywatnej.
PARTNERZY